Şartlar & Koşullar

  1. TARAFLAR

  1. Hizmet Sağlayıcı:

Unvan : SCOPE Strateji Çalışmaları, Organizasyon, Pazarlama, Eğitim, LTD. ŞTİ. Ruhun Gıdası Kitaplar

Bundan böyle “RGK” veya “ALICI” olarak anılacaktır.

Adres : Bebek Mh. Bebek Hamamı Sokak, Yuva Apt. No: 6 D: 3, Bebek, Beşiktaş- İstanbul

Telefon : 02122634060

E-posta : info@ruhungidasikitaplar.com

Mersis Numarası :0735004621400013


  1. Üye: shop.ruhungidasikitaplar.com 'a kişisel bilgilerini vermek suretiyle kayıt olan kullanıcılar:

Adı–Soyad / Unvanı : ………………………….

Adres : …………………………

Telefon : …………………………

E-posta : ………………………….


  1. Ziyaretçi : Üye olmayıp shop.ruhungidasikitaplar.com servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar

Adı–Soyad / Unvanı : ………………………

Adres : …………………….

Telefon : ………………………

E-posta : ……………………….İşbu sözleşme, “Üye” veya “Ziyaretçi” olarak shop.ruhungidasikitaplar.com alan adlı web sitesi veya mobil uygulama ya da RGK’ya ait diğer platformları kullanan “Kullanıcı” ile Hizmet Sağlayıcı arasında akdedilmiştir.

Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi Ziyaretçi veya Üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları, Üye ise sadece kayıtlı olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

Sözleşmede RGK ve Kullanıcı ya da Üye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN AMACI

2.1. İşbu sözleşme, RGK’nın sahibi olduğu shop.ruhungidasikitaplar.com alan adlı internet sitesi üzerinden Üyelere sunacağı ürün ve hizmetlerin hangi şartlarda sunulacağını belirler.

2.2. İşbu Sözleşme kapsamında, Üyeler için hükme bağlanan maddeler, nitelikleri uygun düştüğü ölçüde Ziyaretçiler için de uygulanır.

3. GENEL HÜKÜMLER:

3.1. RGK Kullanıcılarına ürün tedariği ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetler shop.ruhungidasikitaplar.com alan adı üzerinde yayın yapan internet sitesi üzerinden sağlanmaktadır.

3.2. Platformun kullanılması Kullanıcı tarafından işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi shop.ruhungidasikitaplar.com alan adlı internet sitesindeki hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister Ziyaretçi, ister Üye olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.1. Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve shop.ruhungidasikitaplar.com alan adlı internet sitesinde yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. Üye, RGK tarafından shop.ruhungidasikitaplar.com‘da sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının shop.ruhungidasikitaplar.com üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

4.3. Üye, RGK tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, kullandıramaz. Kullanıcı'nın ve/veya Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, RGK’yı bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.

4.4. Üye, RGK’ya üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal RGK’ya bildirmeyi; RGK’nın üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. Kullanıcı, shop.ruhungidasikitaplar.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.

4.6. Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca her hangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Kullanıcı, shop.ruhungidasikitaplar.com sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile RGK tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. RGK’ya ait web sitesi ve diğer her türlü Platform’daki RGK logosu ile Platform’ların, içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı RGK’ya aittir. Kullanıcı, Platformlarından birisinin veya tümünün içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Üye, shop.ruhungidasikitaplar.com aracılığıyla Kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel, metin ve benzeri içeriklere yer verebileceğini bildiğini ve bu nedenle diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü içerikten içeriği yayınlayan Kullanıcının sorumlu olduğunu ve RGK’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve kendisi tarafından bir içerik yayınlanması durumunda, bu içeriğin RGK’nın yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olması veya RGK tarafından bu şekilde değerlendirilmesi durumunda ilgili içeriği yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu, Kullanıcı olarak içeriğin kaldırılmasına itiraz hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörüşmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin RGK ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.

4.11. Kullanıcı, shop.ruhungidasikitaplar.com platformunu ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, Platform aracılığıyla ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. RGK, kendi takdirine göre, RGK Platformunu bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

4.12. Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin RGK tarafından sonlandırılması durumunda RGK’dan herhangi bir hak talep edemez.

4.13. Kullanıcı, ister üye olsun, isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle;

* Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı RGK’dan talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla RGK’ya herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini,

* Üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde RGK’nın zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizlerive diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,

* RGK’nın adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, RGK’nın bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,

* RGK’nın doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte RGK’ya ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. Kullanıcıların (3).madde hükümlerini ihlal etmeleri sonucunda Üçüncü Kişiler (Kullanıcı olsun olmasın) nezdinde oluşan zararlardan RGK, ağır ihmal veya kastı olmadıkça, sorumlu değildir.

4.15. RGK her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu nedenle RGK’yı herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz.

4.16. RGK, Üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren Üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile ilgili Platform’da açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan Üyelerin, hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca RGK, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.

4.17. RGK, shop.ruhungidasikitaplar.com alan adı altında yayın yapan internet sitesi verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. RGK, kullanıcıların ve üyelerin, shop.ruhungidasikitaplar.com alan adı altında yayın yapan internet sitesinden sunduğu hizmet ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da, bilişim sistemlerinin doğası gereği, Kullanıcılar tarafından Platformlardan yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. RGK, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, shop.ruhungidasikitaplar.com’un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4.18. RGK, Kullanıcılardan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

4.19. RGK’ya ait platformda reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece RGK'ya veya RGK’nın yetki verdiği üçüncü kişilere aittir.

4.20. RGK, shop.ruhungidasikitaplar.com alan adı altındaki internet sitesinde diğer sitelere link verebilir. RGK’nın, link verdiği ya da tavsiye ettiği sitelerin, içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de gözetildiğinde, dış sitelere verilen bağlantılar veya dış siteler ile ilgili yapılan tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, kullanıcıların bilgi kullanımı, ilgili sitelerin gizlilik ilkeleri ve içeriğinden tamamen dış site sorumlu olup, RGK sorumlu değildir.

4.21. shop.ruhungidasikitaplar.com kapsamında kullanılan kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.

4.22. shop.ruhungidasikitaplar.com üzerinden yapılan yayınların içeriği 18 yaş altındaki çocuklar için uygun olmayabilir. RGK bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. RGK; 18 yaşın altındaki çocuklar tarafından RGK Platformlarında bilgi/kişisel veri paylaşıldığını tespit ettiği takdirde bu bilgileri silme işlemi de gerçekleştirir. Çocuk veli veya vasileri, sorumlulukları altındaki çocukların RGK Platformlarında bilgi/kişisel veri paylaşmasına rıza göstermediğini, velayet veya vesayet halinin ispatını sağlamak suretiyle RGK’ya iletebilir ve bunların silinmesini talep edebilir. Yasal nedenlerle oluşacak kayıtlar haricinde kayıtlar sistemlerden derhal silinir.

4.23. RGK teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman shop.ruhungidasikitaplar.com’da yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

5. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

5.1. Üyeler, shop.ruhungidasikitaplar.com‘u kullanmaları sebebiyle aşağıdaki şart ve koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.2. Platformlarımızın amacı Kullanıcılara özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulmasıdır. Bu nedenle Kullanıcılar, shop.ruhungidasikitaplar.com’a ait tüm kanallardan gerçekleştirilen alışverişlerde kişiye özel sunulan hizmetlerden ve avantajlardan faydalanabilir veya bilgilerinin paylaşmasını istemediği takdirde shop.ruhungidasikitaplar.com kapsamında tanımlanmış sınırlandırılmış özelliklerle kullanarak buna izin vermeyebilirsiniz.

5.3. Üyelerden, sözleşmenin ifasına yönelik ve yasal mevzuat gereklerinin dışında kişisel veri talep edilmeyecektir.

5.4. Üyeler, bilgisayar ayarlarından kaynaklanan veri paylaşımları (cookie/çerez vb) (5). madde kapsamına girmez. RGK’nın bu yolla kendisine ulaşan kişisel veriler üzerinden herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.5. Üyelikleri kayıt altına almak mesafeli satış sözleşmelerinin ifasını temin, tanıtım ve pazarlama amacı ile isim, soy isim, doğum tarihi, medeni durum, yaşanılan şehir ve semt, eğitim durumu, cinsiyet ve iletişim kurmak için; cep ve iş telefon numaraları ve elektronik posta bilgileri veya üyesi olunan sosyal medya platformları üzerinden sağlanan bilgiler RGK tarafından toplanabilir. Hizmetlerimiz kapsamında elektronik cihazlar üzerinden alınan konum verileri işlenebilir. İlerleyen dönemlerde Üyelere olan faydaları artırmak amacıyla, ilgi alanları, aile ile ilgili bilgiler ve benzeri ek bilgiler de alınabilecektir. Üye, işbu maddeye konu hususlara peşinen muvafakat etmektedir.

5.6. Üye olmak için doldurulan formda yer alan kişisel veriler; siparişleri almak, ürün ve hizmetlerini sunmak, ödemeleri gerçekleştirmek, siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla Üyeler ile irtibata geçmek, ilgi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, marka işbirlikleriyle ilgili kampanya ve promosyon duyurularını iletmek, üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini RGK adına yerine getirmelerini sağlamak, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, Üyeler tarafından RGK’ya iletilen cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek gibi amaçlar ile otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, yurt içine veya yurt dışına aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenecek olup işbu program dışında kalan hiçbir amaç için kullanılmayacaktır.

5.7. Üyeler, program kapsamında kişisel bilgilerinin değişmesi halinde gerekli güncellemeleri kendileri yapabilir veya bu güncellemelerin yapılmasını talep edebilir. RGK, Üye ile SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, elektronik posta ve diğer elektronik iletiler ve diğer gönderim şekilleri ile iletişime geçebilir. İşbu Üyelik dahilinde kampanya, elektronik bülten ve sair yollar ile elektronik ileti gönderilmesine onay verilmektedir ve bu onay, Üyeler tarafından her zaman sonladırılabilir. Onayların sonlandırılması iletilerde yer alan yönlendirmeler doğrultusunda shop.ruhungidasikitaplar.com sayfasında iletişim bilgileri ile RGK irtibata geçilerek gerçekleştirilir. Üyenin onayını sonlandırma isteği bu şekilde RGK’ya ulaştığı zaman Üye gönderim listesinden çıkartılır.

5.8. Kişisel veriler, Üyelik kapsamında elektronik bülten gönderilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetleri, şikayetlerini değerlendirilmesi ve Üyeliğin etkin bir şekilde işlemesi için RGK’nın program ortakları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir. Üyelik kapsamında toplanan kişisel veriler; Üyeliğin, Üyelerin kendisi veya RGK tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üyelerin talebi veya re’sen RGK tarafından resmen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

5.9. Üye, üyeliğini dilediği zaman sonlandırma hakkına haizdir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez veya satılamaz.

5.10. RGK tarafından işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde tarafımızca idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeden güvenli şekilde saklanacaktır.,

5.11. Üyelerin kişisel verileri üzerindeki diğer hakları ve kişisel verileri işleme ilke ve yöntemleri ile verilerle ilgili alınan idari ve teknik güvenlik önlemleri hakkındaki detaylı bilgiler shop.ruhungidasikitaplar.com adresli internet sitesinde bulunan Aydınlatma Metninde yer almaktadır. İşbu sözleşme Aydınlatma Metni ile bir bütündür.

6.FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER

6.1. RGK ve Üyeler, işbu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir.

6.2. RGK işbu üyelik sözleşmesinin koşullarında, shop.ruhungidasikitaplar.com alan adlı internet sitesinde ve shop.ruhungidasikitaplar.com alan adlı internet sitesinin içeriğinde ya da diğer Platformlarda sunduğu hizmetlerde dilediği zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler ilgili Platformda yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar shop.ruhungidasikitaplar.com alan adı altında yayın yapan internet sitesine her yeni girişlerinde veya ilgili Platformu her kullanımlarında, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

6.3. Üye RGK tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, RGK’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve RGK tarafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

7-İHTİLAF

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların halinde, Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki, her türlü uyuşmazlık konusunda Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurma hakkına sahiptir.


8-TEBLİGAT ADRESLERİ

Üyenin RGK’ya bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir. Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak RGK’ya 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

İşbu sözleşme nedeniyle RGK’nın üyenin sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın RGK tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

9-YÜRÜRLÜK

Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.